Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 Alle opdrachten worden door ADS & Meer / Nadine Leyser uitsluitend uitgevoerd onder de hierna volgende algemene voorwaarden. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen ADS & Meer / Nadine Leyser en de klant, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.2. Behoudens schriftelijk akkoord van ADS & Meer / Nadine Leyser zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Zo er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2  Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege ADS & Meer / Nadine Leyser. Offertes gelden slechts voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 Een overeenkomst of samenwerking komt tot stand zodra deze schriftelijk door ADS & Meer / Nadine Leyser werd bevestigd. Vanaf dat moment is de klant betaling verplicht.

2.3. Elke annulering van een opdracht of het bendigen van een samenwerking door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig na de uitdrukkelijke aanvaarding ervan door ADS & Meer / Nadine Leyser. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij ADS & Meer / Nadine Leyser een hogere schade aantoont.

2.4. Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van ADS & Meer / Nadine Leyser. ADS & Meer / Nadine Leyser is in dit geval gerechtigd de leveringstermijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

2.5. De klant is degene die de opdracht heeft gegeven, tenzij duidelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde partij en alle nodige gegevens zoals de naam, het adres en de facturatiegegevens van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan ADS & Meer / Nadine Leyser. In geval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot de betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

2.6. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te bendigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. ADS & Meer / Nadine Leyser besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en zal deze naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover de goede uitvoering van een opdracht dit vereist, heeft ADS & Meer / Nadine Leyser het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

3.2. ADS & Meer / Nadine Leyser is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De uitvoeringstermijnen worden door haar enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor ADS & Meer / Nadine Leyser, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.3. De klant bezorgt ADS & Meer / Nadine Leyser in elk stadium van de uitvoering van de samenwerking, tijdig alle gegevens en documenten die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdrachten. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan ADS & Meer / Nadine Leyser zijn verstrekt, heeft ADS & Meer / Nadine Leyser het recht de uitvoering van haar opdrachten op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.4.Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten. ADS & Meer / Nadine Leyser behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 4 – Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de prijzen die in de offerte werden vermeld of die bij de aanvang van de samenwerking werden meegedeeld, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door ADS & Meer / Nadine Leyser. De prijs kan echter worden verhoogd door ADS & Meer / Nadine Leyser indien tussen de periode van het aangaan van de samenwerking en de datum van de levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen bevloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1. De facturen van ADS & Meer / Nadine Leyser zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 euro zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, heeft ADS & Meer / Nadine Leyser het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, haar prestaties op te schorten

ofwel de samenwerking als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7.1, dient de klant de facturen van ADS & Meer / Nadine Leyser in geval van betwisting door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Indien ADS & Meer / Nadine Leyser de opdrachten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft ADS & Meer / Nadine Leyser het recht om aan de samenwerking een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van ADS & Meer / Nadine Leyser opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht om prestaties te leveren en haar opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3 Indien ADS & Meer / Nadine Leyser bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ADS & Meer / Nadine Leyser gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval binnen 8 kalenderdagen na de levering gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft ADS & Meer / Nadine Leyser de keuze de gebreken te herstellen conform de opdracht of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe ADS & Meer / Nadine Leyser aansprakelijk kan zijn, zal maximaal 20% van te factureren waarde bedragen, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor de juistheid en de inhoud van de aangeleverde gegevens aan ADS & Meer / Nadine Leyser. Daarnaast zal ADS & Meer / Nadine Leyser niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die voortvloeit uit de laattijdige aanlevering van de gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdrachten. Zij zal evenmin aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het verlies van een zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

7.5. ADS & Meer / Nadine Leyser zal bovendien niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van winstderving.

Artikel 8 – Overdracht van rechten en intellectuele eigendom

8.1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde templates en documenten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van ADS & Meer / Nadine Leyser heeft voldaan.

8.2. De documenten en bestanden die voor of na de totstandkoming van de samenwerking aan de klant ter beschikking werden gesteld, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van ADS & Meer / Nadine Leyser. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van ADS & Meer / Nadine Leyser. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven.

8.3. De volle eigendom van door ADS & Meer / Nadine Leyser verstrekte idee, concepten of ontwerpen blijft bij ADS & Meer / Nadine Leyser, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

8.4. ADS & Meer / Nadine Leyser is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door haar geleverde diensten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9  Varia en geschillenregeling

9.1. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan het recht van ADS & Meer / Nadine Leyser om alle andere wettelijke of contractuele rechten die aan haar toekomen uit te oefenen.

9.2. Het is de klant verboden om zijn rechten en verplichtingen onder de met ADS & Meer / Nadine Leyser afgesloten overeenkomst over te dragen aan een andere partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ADS & Meer / Nadine Leyser. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

9.3. Een eventueel in gebreke blijven van ADS & Meer / Nadine Leyser om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

9.4. De ongeldigheid van n of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zouden zijn, zullen ADS & Meer / Nadine Leyser en de klant in onderling overleg treden om de nieuwe bepalingen op te maken, ter vervanging van de nietige bepalingen.

9.5. In de relatie tussen ADS & Meer / Nadine Leyser en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door ADS & Meer / Nadine Leyser worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg onverminderd het recht voor ADS & Meer / Nadine Leyser om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.